معرفی کارگزاری

کارگـزارى سـرمایه‌گـذارى ملـى ایـران بـه عنـوان یکی از قدیمـى‌تریـن سـرمایه‌گـذارى‌های فعــال در بــازار ســرمایه از سال ۱۳۶۳ شروع به فعالیت کرد. پــس از تصمیــم ســازمان بــورس مبنــى بــر تفکیــک شــخصیت حقوقــى شــرکت کارگــزارى از شــرکت مــادر، در اول تیــر مــاه ســال ۱۳۸۴ بـا شـماره ۲۴۸۹۶۷ بـه ثبـت رسـید و در ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ بـه طـور رسـمى مجـوز فعالیـت خـود را از سـازمان بـورس واراق بهـادار دریافـت کرد. ایـن کارگـزارى اکنـون بعـد از سـال‌هـا فعالیـت، موفـق بـه رشـد قابـل توجـه در بیـن کارگـزارى‌هـاى دولتـى و نهـادى شده است.
  • استان
  • تهران
  • آدرس
  • تهران، خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21
  • تلفن
  • 91005556 (کد شهر شما)
  • ایمیل
  • info@nibi.ir