مقالات

گزارش تحلیلی شرکت صنایع لاستیکی سهند

هـــدف تولیـــد انـــواع کفپـــوش و قطعـات و نوارهـای لاسـتیکی ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

در صنعـت نفـت متـداول اسـت کـه یوتیلیتـی یـا سـرویس های جانبـی بـه صـورت یـک واحـد در داخـل هـر مجموعـه پالایشـگاهی و پتروشـــیمیایی دیـــده شـــود. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سنگ آهن گل گهر

شـرکت سـنگ آهـن گل گهـر، سـال 1370 در اداره ثبـت شـرکت هـای شهرسـتان سـیرجان بـه ثبـت رسـید. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

شـرکت سـرمايه‌‌گذاری غديـر در سـال ۱۳۷۰ بـا سـرمايه اوليـه ۱۰ ميليـارد ريـال و مالکیـت بانـک صـادرات ایـران تأسـیس شـد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت آریان کیمیا تک

بـازار جهانـی محصـولات آرایشـی و بهداشـتی بـه پنـج بخـش تجـاری تقسـیم مـی شـود کـه عبارتنـد از: مراقبـت از پوسـت، مراقبـت از مـو، رنـگ، عطرهـا و لـوازم آرایشـی. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری سپه

شـــرکت ســـرمایه گذاری ســـپه ســـال ۱۳۷۰ توســـط بانـــک ســـپه بـــه صـــورت ســـهامی عـــام تاســـیس و شـــروع بـــه فعالیـــت کـــرد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سیمان مازندران

صنعــت ســیمان بــه عنــوان یکــی از صنایــع پایــه، نقــش اساســی در توســعه زیربنــای اقتصــادی هــر کشــور دارد. میـــزان مصـــرف ســـیمان در فعالیت‌هـــای ســـاختمانی و عمرانـــی بـــه عنـــوان یکـــی از شـــاخص‌های توســـعه کشــورها درنظــر گرفتــه می‌شــود ...
ادامه مطلب

شرکت تولید مواد اولیه‌ داروپخش

شــرکت تولیــد مــواد اولیــه دارو پخــش بـه عنـوان اولیـن و بزرگتریـن تولیدکننـده مـواد اولیـه دارویـی در دو دسـته عمـده مـواد اولیـه موثـره و نیمـــه ســـاخته در صنعـــت داروســـازی کشـــور حضـــور فعـــال دارد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

آکریلونیتریـل بوتادیـن اسـتایرن، یـک نـوع پلیمـر اسـت کـه بـه اختصـار بـا نـام ABS خوانـده میشـود. ABS بـه دلیـل قیمـت مناســب و همچنیــن خــواص متعــادل مکانیکــی، حرارتــی و شــیمیایی، در زمــره پــر مصرفتریــن مــواد اولیــه پلاســتیکی محســوب می‌شـــود. ...
ادامه مطلب
  • استان
  • تهران
  • آدرس
  • تهران، خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21
  • تلفن
  • 91005556 (کد شهر شما)
  • ایمیل
  • info@nicibroker.ir