مقالات

گزارش تحلیلی شرکت صنایع لاستیکی سهند

هـــدف تولیـــد انـــواع کفپـــوش و قطعـات و نوارهـای لاسـتیکی ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

در صنعـت نفـت متـداول اسـت کـه یوتیلیتـی یـا سـرویس های جانبـی بـه صـورت یـک واحـد در داخـل هـر مجموعـه پالایشـگاهی و پتروشـــیمیایی دیـــده شـــود. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سنگ آهن گل گهر

شـرکت سـنگ آهـن گل گهـر، سـال 1370 در اداره ثبـت شـرکت هـای شهرسـتان سـیرجان بـه ثبـت رسـید. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

شـرکت سـرمايه‌‌گذاری غديـر در سـال ۱۳۷۰ بـا سـرمايه اوليـه ۱۰ ميليـارد ريـال و مالکیـت بانـک صـادرات ایـران تأسـیس شـد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت آریان کیمیا تک

بـازار جهانـی محصـولات آرایشـی و بهداشـتی بـه پنـج بخـش تجـاری تقسـیم مـی شـود کـه عبارتنـد از: مراقبـت از پوسـت، مراقبـت از مـو، رنـگ، عطرهـا و لـوازم آرایشـی. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری سپه

شـــرکت ســـرمایه گذاری ســـپه ســـال ۱۳۷۰ توســـط بانـــک ســـپه بـــه صـــورت ســـهامی عـــام تاســـیس و شـــروع بـــه فعالیـــت کـــرد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سیمان مازندران

صنعــت ســیمان بــه عنــوان یکــی از صنایــع پایــه، نقــش اساســی در توســعه زیربنــای اقتصــادی هــر کشــور دارد. ...
ادامه مطلب

شرکت تولید مواد اولیه‌ داروپخش

شــرکت تولیــد مــواد اولیــه دارو پخــش بـه عنـوان اولیـن و بزرگتریـن تولیدکننـده مـواد اولیـه دارویـی در دو دسـته عمـده مـواد اولیـه موثـره و نیمـــه ســـاخته در ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

آکریلونیتریـل بوتادیـن اسـتایرن، یـک نـوع پلیمـر اسـت کـه بـه اختصـار بـا نـام ABS خوانـده میشـود. ABS بـه دلیـل قیمـت مناســب و ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت تراکتورسازی

صنعـت تولیـد ماشـین آلات كشـاورزی در ایـران طــی سـال‌هــای متمـادی دارای یـك محیـط غیررقابتـی بـوده و عمــلا انحصـاری اسـت، ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت صنعتی دوده فام

شــرکت گــروه صنعتــی دوده فــام (ســهامی عــام)ســال 1383 تاســیس و ســال 1398 بــه شــرکت ســهامی عــام تبدیــل شــد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت نفت سپاهان

پالایشــگاه نفــت ســپاهان در ســال ۱۳۷۱ بــه عنــوان یکــی از واحدهــای پالایشــگاه اصفهــان آغــاز بــه فعالیــت کــرد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان

پالایشــگاه اصفهــان یکــی از بزرگتریــن پالایشــگاه‌های ایــران اســت و اولیــن پالایشــگاه کشــور ازنظــر تنــوع تولیــد فرآورده‌هــای نفتــی محســوب می‌شــود. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت پتروشيمی تندگويان

شــرکت پتروشــیمی تندگویــان بزرگتریــن تولیــد کننــده اســید ترفتالیــک خالــص (PTA )و پلــی اتیلــن ترفتــالات (PET )در ایــران اســت. ...
ادامه مطلب

گزارش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

یکـی از مهمتریـن و اساسـی‌ترین پایه‌هـای اقتصـاد هـر کشـوری منابـع معدنـی و ذخایـر زیـرزمینـی کشـور اسـت و نقـش معـادن در رشـد اقتصـادی هـر کشـوری کامـلا مشـهود ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت قاسم ایران

شـرکت قاسـم ایران یكـی از 5 توزیـع كننـده برتـر کالاهـای مصرفـی در ایـران اسـت كـه در سـال 1338هجـری شمسـی تأسـیس شـد ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت بهمن دیزل

شـرکت بهمن دیزل تولیـد و مونتـاژ انـواع خـودرو و وسـایط نقلیـه موتـوری و دیزلـی سـبک و ســنگین و هــم چنیــن ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی زرین معدن آسیا

شـرکت زریـن معـدن آسـیا (سـهامی عـام) در سـال ۱۳۸۳ بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیـدکننـدگان کنسـانتره سـرب و روی در خاورمیانـه آغـاز بـه کار کـرد ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی پارس

ایـن شـرکت در ابتـدا بـا نـام پتروشـیمی عسـلویه بـه ثبـت رسـید و سـپس درسـال 1379 نـام آن بـه پتروشـیمی پـارس تغییـر یافـت ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت توزیع دارو پخش (دتوزیع)

شـــرکت توزیـــع داروپخـــش بـــا بیـــش از ۶۰ ســـال ســـابقه فعالیـــت در صنعـــت توزیـــع دارو بـــه عنـــوان یکـــی از شـــرکتهاي زیرمجموعـــه ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی پتروشيمی ارومیه (شاروم)

شــرکت پتروشــیمی ارومیــه اســفند مــاه ســال ۱۳۷۷ بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس و ...
ادامه مطلب

گزارش صنایع کاشی و سرامیک سینا

شــرکت صنایــع کاشــی و ســرامیک ســینا (ســهامی عــام) در ســال 1367 بــه نــام شــرکت "کاشــی ســاوه"و بــه صـــورت شــرکت ســـهامی خـــاص تأســـیس شـــده ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان فارس و خوزستان(سفارس)

شــرکت ســرمایه گــذاری ســیمان فــارس و خوزســتان بــا بیــش از نیــم قــرن فعالیــت، بــه عنــوان شــرکت مــادر تخصصــی، جــزو بزرگتریــن تولیــدکننــدگان ســیمان ...
ادامه مطلب
  • استان
  • تهران
  • آدرس
  • تهران، خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21
  • تلفن
  • 91005556 (کد شهر شما)
  • ایمیل
  • info@nibi.ir