درباره شرکت

معرفی کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

کارگـزارى سـرمایه‌گـذارى ملـى ایـران بـه عنـوان یکی از قدیمـى‌تریـن سـرمایه‌گـذارى‌های فعــال در بــازار ســرمایه از سال ۱۳۶۳ شروع به فعالیت کرد. پــس از تصمیــم ســازمان بــورس مبنــى بــر تفکیــک شــخصیت حقوقــى شــرکت کارگــزارى از شــرکت مــادر، در اول تیــر مــاه ســال ۱۳۸۴ بـا شـماره ۲۴۸۹۶۷ بـه ثبـت رسـید و در ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ بـه طـور رسـمى مجـوز فعالیـت خـود را از سـازمان بـورس واراق بهـادار دریافـت کرد. ایـن کارگـزارى اکنـون بعـد از سـال‌هـا فعالیـت، موفـق بـه رشـد قابـل توجـه در بیـن کارگـزارى‌هـاى دولتـى و نهـادى شده است.

قدمتی اعتماد‎ ساز

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان فارس و خوزستان(سفارس)

شــرکت ســرمایه گــذاری ســیمان فــارس و خوزســتان بــا بیــش از نیــم قــرن فعالیــت، بــه عنــوان شــرکت مــادر تخصصــی، جــزو بزرگتریــن تولیــدکننــدگان ســیمان ...
ادامه مطلب

گزارش صنایع کاشی و سرامیک سینا

شــرکت صنایــع کاشــی و ســرامیک ســینا (ســهامی عــام) در ســال 1367 بــه نــام شــرکت "کاشــی ســاوه"و بــه صـــورت شــرکت ســـهامی خـــاص تأســـیس شـــده ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی پتروشيمی ارومیه (شاروم)

شــرکت پتروشــیمی ارومیــه اســفند مــاه ســال ۱۳۷۷ بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس و ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت توزیع دارو پخش (دتوزیع)

شـــرکت توزیـــع داروپخـــش بـــا بیـــش از ۶۰ ســـال ســـابقه فعالیـــت در صنعـــت توزیـــع دارو بـــه عنـــوان یکـــی از شـــرکتهاي زیرمجموعـــه ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی پارس

ایـن شـرکت در ابتـدا بـا نـام پتروشـیمی عسـلویه بـه ثبـت رسـید و سـپس درسـال 1379 نـام آن بـه پتروشـیمی پـارس تغییـر یافـت ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی زرین معدن آسیا

شـرکت زریـن معـدن آسـیا (سـهامی عـام) در سـال ۱۳۸۳ بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیـدکننـدگان کنسـانتره سـرب و روی در خاورمیانـه آغـاز بـه کار کـرد ...
ادامه مطلب

اعضای تیم

  • استان
  • تهران
  • آدرس
  • تهران، خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21
  • تلفن
  • 91005556 (کد شهر شما)
  • ایمیل
  • info@nibi.ir