درباره شرکت

معرفی کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

کارگـزارى سـرمایه‌گـذارى ملـى ایـران بـه عنـوان یکی از قدیمـى‌تریـن سـرمایه‌گـذارى‌های فعــال در بــازار ســرمایه از سال ۱۳۶۳ شروع به فعالیت کرد. پــس از تصمیــم ســازمان بــورس مبنــى بــر تفکیــک شــخصیت حقوقــى شــرکت کارگــزارى از شــرکت مــادر، در اول تیــر مــاه ســال ۱۳۸۴ بـا شـماره ۲۴۸۹۶۷ بـه ثبـت رسـید و در ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ بـه طـور رسـمى مجـوز فعالیـت خـود را از سـازمان بـورس واراق بهـادار دریافـت کرد. ایـن کارگـزارى اکنـون بعـد از سـال‌هـا فعالیـت، موفـق بـه رشـد قابـل توجـه در بیـن کارگـزارى‌هـاى دولتـى و نهـادى شده است.

قدمتی اعتماد‎ ساز

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

آکریلونیتریـل بوتادیـن اسـتایرن، یـک نـوع پلیمـر اسـت کـه بـه اختصـار بـا نـام ABS خوانـده میشـود. ABS بـه دلیـل قیمـت مناســب و همچنیــن خــواص متعــادل مکانیکــی، حرارتــی و شــیمیایی، در زمــره پــر مصرفتریــن مــواد اولیــه پلاســتیکی محســوب می‌شـــود. ...
ادامه مطلب

شرکت تولید مواد اولیه‌ داروپخش

شــرکت تولیــد مــواد اولیــه دارو پخــش بـه عنـوان اولیـن و بزرگتریـن تولیدکننـده مـواد اولیـه دارویـی در دو دسـته عمـده مـواد اولیـه موثـره و نیمـــه ســـاخته در صنعـــت داروســـازی کشـــور حضـــور فعـــال دارد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سیمان مازندران

صنعــت ســیمان بــه عنــوان یکــی از صنایــع پایــه، نقــش اساســی در توســعه زیربنــای اقتصــادی هــر کشــور دارد. میـــزان مصـــرف ســـیمان در فعالیت‌هـــای ســـاختمانی و عمرانـــی بـــه عنـــوان یکـــی از شـــاخص‌های توســـعه کشــورها درنظــر گرفتــه می‌شــود ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری سپه

شـــرکت ســـرمایه گذاری ســـپه ســـال ۱۳۷۰ توســـط بانـــک ســـپه بـــه صـــورت ســـهامی عـــام تاســـیس و شـــروع بـــه فعالیـــت کـــرد. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت آریان کیمیا تک

بـازار جهانـی محصـولات آرایشـی و بهداشـتی بـه پنـج بخـش تجـاری تقسـیم مـی شـود کـه عبارتنـد از: مراقبـت از پوسـت، مراقبـت از مـو، رنـگ، عطرهـا و لـوازم آرایشـی. ...
ادامه مطلب

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

شـرکت سـرمايه‌‌گذاری غديـر در سـال ۱۳۷۰ بـا سـرمايه اوليـه ۱۰ ميليـارد ريـال و مالکیـت بانـک صـادرات ایـران تأسـیس شـد. ...
ادامه مطلب

اعضای تیم

  • استان
  • تهران
  • آدرس
  • تهران، خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21
  • تلفن
  • 91005556 (کد شهر شما)
  • ایمیل
  • info@nicibroker.ir